Algemene voorwaarden (Nederlands en Engels)

Via Second Best Selected Treasures kunt u uw kleding en accessoires een tweede leven geven en er iemand anders heel gelukkig mee maken. Second Best Selected Treasures verkoopt uw spullen op basis van consignatie. Dat werkt eenvoudig: u brengt de artikelen bij ons in en wij bieden het vervolgens gedurende 2 maanden in de winkel voor verkoop aan. Wij etaleren de door u ingebrachte artikelen in onze winkel en zorgen voor de nodige marketing.
Bij verkoop van het artikel ontvangt u 50% van de netto opbrengst. Voor alle niet-verkochte artikelen brengen wij geen kosten in rekening.

Prijsstelling, uitbetaling en termijnen

Second Best Selected Treasures bepaalt de verkoopprijs van het artikel op basis van haar eigen inschatting van de actuele marktsituatie (trends, seizoenen e.d.). Bij bijzondere of ‘High End’ artikelen wordt met u over de vraagprijs overlegd. Wij houden ons het recht voor om de verkoopprijs van het artikel aan te passen, bijvoorbeeld om in te spelen op einde seizoen.

Second Best Selected Treasures biedt de ingebrachte artikelen gedurende 2 maanden voor verkoop in haar winkel aan, tenzij anders overeengekomen. Na afloop van deze 2 maanden durende verkoopperiode dient u de niet-verkochte artikelen binnen 1 maand terug te halen en de eventuele opbrengst uit verkoop te incasseren. Omwille van de logistiek doen we dit op afspraak. Hogere opbrengsten uit verkoop worden bij voorkeur per bankoverschrijving uitbetaald; kleinere bedragen worden contant uitbetaald.

U bent als inbrenger zelf verantwoordelijk voor het bewaken van de gestelde termijnen. Een overzicht van de door Second Best Selected Treasures geaccepteerde artikelen samen met de daarvoor geldende einddatum van de verkoopperiode, de afhaaltermijn/incassotermijn worden per mail aan u gestuurd. Hiervoor registreren wij uw correspondentiegegevens in ons bestand.

Van de artikelen en opbrengsten die na verstrijken van de afhaal-/incassotermijn niet zijn opgehaald of geïncasseerd, vervalt het eigendom aan Second Best Selected Treasures die dan de volledige beschikking over de betreffende goederen en bedragen krijgt.

Wat en hoe aan te bieden?

Second Best Selected Treasures heeft een duidelijke visie op de kleding, schoenen en accessoires die zij in consignatie wil verkopen. Daarom kiezen wij zorgvuldig welke aangeboden artikelen wij willen accepteren voor verkoop. Wij behouden ons het recht voor om de consignatie zonder verdere opgaaf van redenen te weigeren of te beëindigen zonder enige vergoeding. Bij voortijdige beëindiging van de consignatie door de inbrenger brengen wij € 2,50 per item in rekening voor door ons besteedde tijd en aandacht.

Als richtlijn geldt dat de artikelen moeten passen in het huidige modebeeld. In het bijzonder richt Second Best Selected Treasures zich op  merken uit het hogere middensegment van de markt en op ‘vintage’ (d.w.z. 20 jaar of ouder). Dat wil zeggen dat wij geen kleding accepteren waar geen label (meer) in zit of die van winkels/ketens uit het lagere marktsegment komt, zoals HEMA, P&C, C&A, H&M, VERA MODA, MANGO, ESPRIT, ZARA, PRIMARK, DIDI, WE enz.

Kleding kan worden ingebracht op woensdag, donderdag en vrijdag.  Voor ‘High End’ merken, zoals Chanel, Louis Vuitton, Prada, Celine enz. maken wij graag een ‘afspraak op maat’. Daarbij stellen wij de aanwezigheid van een aankoopbewijs, certificaat van echtheid of de originele verpakking op prijs.

De in te brengen artikelen dienen in goede staat, schoon gewassen én gestreken te zijn. Dat wil zeggen: vrij van geuren, compleet (denk hierbij aan ceinturen, knopen e.d.) en met een minimum aan slijtage en gebruikssporen (gepilde truien, vuile schoenzolen e.d.).

Aansprakelijkheid

De artikelen worden volledig op eigen risico ingebracht.  Second Best Selected Treasures behandelt de ingebrachte artikelen vanzelfsprekend met grote zorg. Desalniettemin zijn wij op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade, vermissing, diefstal of anderszins.

Akkoordverklaring

Bij inbreng van uw artikelen gaan wij ervan uit dat u kennis heeft genomen van de bovenstaande algemene voorwaarden en hiermee akkoord bent.  Zo gaat u ermee akkoord dat wij uw correspondentiegegevens (zoals naam, e-mailadres en telefoonnummer) in ons bestand registreren.

                                                    Terms and Conditions(English)

Second Best Selected Treasures enables you to give your clothes and accessories a second life and make someone else very happy with them. Second Best Selected Treasures sells your items on a consignment basis. It’s simple: you bring the items to us and we then offer them for sale for 2 months. This includes displaying your items in in our store and ensuring the necessary marketing.
When the item is sold you will receive 50% of the net proceeds. We do not charge any costs for all unsold items.

Pricing, Payout and End Dates

Second Best Selected Treasures will determine the sale price of the item based on its own assessment of the current market situation (trends, seasons, etc.). In case of ‘High End’ items, the sale price will be discussed with you in advance. We reserve the right to adjust the sale price of any article, for example in response to ‘end of season’.

Second Best Selected Treasures will be offering the contributed items for sale in its store for 2 months, unless otherwise agreed. At the end of this 2-month sales period, you have 1 month to retrieve any unsold items, and collect any proceeds from sales. For logistics reasons, this should be done by appointment. Higher sales proceeds are preferably paid out by bank transfer; smaller amounts may be paid in cash.

As the contributor, you are responsible for monitoring the set deadlines. An overview of the items accepted by Second Best Selected Treasures will be sent to you by email, including the applicable end date of the sales period, and the deadlines for retrieval and collection of proceeds. For this we register your correspondence data in our file.
The ownership of any items and proceeds that have not been retrieved or respectively collected while set end dates/deadlines have expired will lapse to Second Best Selected Treasures, which will then have full disposal of the goods and amounts concerned.

What and how to offer?

Second Best Selected Treasures has a clear vision of the clothing, shoes and accessories that it wants to sell on consignment. That is why we carefully choose which items we want to accept for sale. We reserve the right to refuse the consignment without further explanation or to terminate it without any compensation. In the event of premature termination of the consignment by the consignor, we will charge €2.50 per item for the time and attention we have spent at the intake.

As a guideline, the articles must fit in with the current fashion image. In particular, Second Best Selected Treasures focuses on upper mid-market and “vintage” (i.e. 20 years or older) brands. This means that we do not accept clothing that no longer contains a label or that comes from shops/chains from the lower market segment, such as HEMA, P&C, C&A, H&M, VERA MODA, MANGO, ESPRIT, ZARA, PRIMARK, DIDI, WE etc.

Clothing can be offered for consignment on  Wednesdays, Thursdays and Fridays. For ‘High End’ brands, such as Chanel, Louis Vuitton, Prada, Celine, etc., we are happy to make a ‘tailor-made appointment’. In these cases, we appreciate the availability of a proof of purchase, certificate of authenticity or the original packaging.

The articles to be brought in must be in good condition, washed clean and ironed. That is to say: free of odors, complete (think of belts, etc.) and with a minimum of wear and traces of use (pilled sweaters, etc.).

Liability

The articles are given in consignment entirely at your own risk. Second Best Selected Treasures naturally handles the submitted articles with the greatest care. Nevertheless, in no way we can be held liable for any damage, loss, theft or otherwise

Declaration of agreement

By giving your articles in consignment with us, we assume that you have taken note of the above general terms and conditions, and that you agree to them. For example, you agree that we will register your correspondence data (such as name, e-mail address and telephone number) in our files.